Inhoud

 

Voorwoord

1. Missie en doelstellingen

2. De stichting en organisatiestructuur

3. Donateursbeleid

4. Financieel beleid

5. Communicatiebeleid

6. Partnerorganisaties

 

Voorwoord

April en mei in 2015: Nepal wordt opgeschrikt door een serie verwoestende aardbevingen. Er zijn ruim vijfenzeventighonderd doden en zo’n veertienduizend gewonden. Een half miljoen mensen is gedwongen huis en haard te verlaten door de enorme ravage die achterblijft. Hierdoor leven ze nu in erbarmelijke omstandigheden. Nepal is een van de armste landen ter wereld en dat maakt het extra lastig om deze enorme klap te boven te komen. Veel families verloren al hun bezittingen en werden daardoor gedwongen teruggeworpen in de tijd. Onder zeer zware omstandigheden moeten ze nu vechten voor hun bestaan.

 

Hoewel er veel grote hulporganisaties actief zijn in de goed bereikbare gebieden, blijft de hulp in de afgelegen dorpjes en geïsoleerde gebieden beperkt. Als groot liefhebbers van Nepal en door de vele goede ervaringen met de gastvrije Nepalese bevolking, vroegen we ons af hoe we juist deze mensen konden helpen. Zo ontstond Stichting Micro-Care Nepal. Micro-Care Nepal is er voor de allerarmste mensen in de meest geïsoleerde gebieden. Voor de mensen die nu bijna een jaar later nog steeds wonen op de ruïnes van hun voormalige huis. Zoals onze naam al doet vermoeden doen we er met verschillende kleinschalige, lokale en duurzame projecten alles aan om ook deze mensen er bovenop te helpen. Zo werken we samen toe naar een betere toekomst.

 

 

1. Missie en doelstellingen

Doelstellingen

Het leveren van zorg en (financiële) ondersteuning aan de Nepalese bevolking, dat is het belangrijkste doel van Stichting Micro-Care Nepal. Onze hulp richt zich met name doch niet uitsluitend op huisvesting, onderwijs, medische zorg en kennis en landbouw. Deze hulp financieren en faciliteren wij door het onder de aandacht brengen van deze problematiek in Nederland en door fondswerving.

 

Micro-Care Nepal richt zich met kleinschalige projecten op de meest noodzakelijke levensbehoeften zoals (tijdelijk) onderdak, voeding, kleding en gezondheidszorg. Hierbij houden we ook de laagste kaste in het vizier: de Dalit. Naast noodhulp staat het blijvende karakter van onze projecten voorop. Met het verhogen van kennis en door het faciliteren van middelen proberen we bewustzijn te creëren over het milieu, educatie en gezondheid. Dit doen we met name in de meest arme en afgelegen gebieden die alleen te voet bereikbaar zijn. Dit zijn de gebieden waar de grotere hulporganisaties doorgaans niet komen.

 

Om dit te bewerkstelligen maken we gebruik van lokale expertise, goederen en diensten

Zo leveren we niet alleen een bijdrage aan de ontwikkeling van en aan de werkgelegenheid in de regio's waar we actief zijn, maar ook op de plekken waar we inkopen doen zoals Kathmandu. Op die manier steunen we de lokale economie op meerdere facetten en komen nagenoeg al onze financiële middelen ten goede aan de Nepalese bevolking.

Missie

Hulp bieden met een blijvend karakter, dat is onze missie. We hebben niet de illusie dat een eenmalige actie Nepal er bovenop gaat helpen. Daarom proberen we niet alleen de leefomstandigheden op korte termijn te verbeteren, maar werken we ook aan duurzame ontwikkelingen en samenwerkingen waarbij we de kansen en de schoonheid van Nepal en haar bevolking willen benadrukken en benutten. Zo voorkomen we dat de de mensen die we helpen afhankelijk worden van onze hulp. Liever helpen we ze op weg zodat ze zelf in hun behoeften kunnen voorzien en op hun beurt ook weer in staat zijn om hun familie en buren verder te helpen met hun nieuw opgedane kennis.

Samenwerking

Zoals gezegd besteden we het liefst iedere cent in lokale initiatieven, daarom maken we zo veel mogelijk gebruik van lokale diensten en organisaties. Onderweg huren we lokale gidsen en we kopen in bij lokale handelaren. Zo steunt Micro-Care Nepal de lokale economie in alle gebieden waar we actief zijn.

 

In Nederland zetten we deze strategie voort door samenwerkingen aan te gaan met andere kleinschalige initiatieven en individuen die zich willen inzetten voor hulp in Nepal. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met:

- Stichting Elviras Children's Home Nepal

           - Pim Horvers Photography

           - RamsesBier

           - Oerspronkelijk (Marjolijn Jansen)

 

De opbrengst van producten en activiteiten die deze organisaties organiseren komen geheel of gedeeltelijk ten goede aan Nepal via Stichting Micro-Care Nepal.

Speerpunten

Micro-Care Nepal is breed georiënteerd, maar er zijn een paar belangrijke speerpunten die helpen om onze doelstellingen te bereiken. Allereerst bekijken we welke hulp er het hardst nodig is in welke gebieden. Hierbij hanteren we de volgende kaders:

1.    Onderdak

2.    Voeding

3.    Kleding

4.    Gezondheidszorg

 

Binnen deze kaders richten we ons met name op de Dalit, de laagste kaste en dus de allerarmste mensen.

Middelen

Om voldoende financiële middelen te genereren hebben we een aantal acties op touw gezet in de vorm van producten, projecten en evenementen.

 

Producten:

Verkoop van:

-        Kalenders

-        Ansichtkaarten

-        Fotoafdrukken

-        Chaigerbier.

-        Inzameling kleding, laptops, telefoons e.d.
 

Evenementen (sponsoracties):

-        Organisatie trailrun

-        Lezingen

-        Organisatie van reizen (zie ook toelichting verderop)

 

Projecten:

De verkoop van deze producten en de organisatie van sponsoracties helpt ons bij genereren van financiële middelen om de volgende projecten te realiseren:

-        Gezonde en gevarieerde voeding door aanleg van kassen.

-        Verbeteren van gezondheidszorg door het verlenen van eerste hulp.

-        Verhogen kennis rondom gezondheidszorg door het doceren van EHBO-tactieken..

-        Inzamelen en uitdelen van kleding.

-        Afvalprojecten met het oog op afval inzameling en verwerking.

 

Organisatie van reizen

Een bijzonder aspect van onze sponsoracties is de organisatie van reizen voor donateurs en andere geïnteresseerden. Deelname aan deze reis biedt de mogelijkheid om dichter bij de bevolking te komen door zelf hulp te bieden en kennis en ervaring uit te wisselen en zo een bijdrage te leveren aan de projecten. Denk aan lesgeven in scholen, meebouwen aan kassen en het uitdelen van kleding. Het geld dat deelnemers betalen voor deze reis zetten we zo direct om in financiële hulp en goederen. Tijdens deze reis staat de overdracht van ervaring en kennis wederom centraal zodat de bevolking ook verder kan als wij niet aanwezig zijn.

 

Overige acties

Naast bovengenoemde middelen schrijft Micro-Care Nepal ook fondsen aan en organiseert activiteiten, acties, evenementen en netwerkbijeenkomsten om donaties, fondsen en sponsorgeld te werven. Promotie gebeurt met name via onze website microcarenepal.org en social media.
 

 

2.  De stichting en organisatiestructuur


Algemeen

Micro-Care Nepal bestaat sinds juni 2015. Belangrijkste aanleiding voor het ontstaan van Micro-Care Nepal zijn de aardbevingen die enkele weken daarvoor plaatsvonden. De directieleden, donateurs, partners en andere mensen die Micro-Care Nepal een warm hart toedragen voelen zich overigens meestal al veel langer aangetrokken tot de schoonheid en veelzijdigheid die Nepal te bieden heeft.

Met Stichting Micro-Care Nepal creëren we een platform om onze liefde voor Nepal over te brengen op anderen, om zodoende een duurzamer karakter te geven aan de ontwikkelingssamenwerking met Nepal.

 

Organisatiestructuur:

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

-        Voorzitter Wilfried van den Boorn

-        Penningmeester Jan Hertogh

-        Secretaris Pim Horvers

 

Naast het Bestuur is er een adviescommissie.

-        Anne Taylor

-        Rohit Phuyal

 

Kamer van Koophandel
Micro-Care Nepal staat geregistreerd bij de K.v.k onder (RSIN) nummer: 55839940

Bankrekeningnummer:

NL20 INGB 0006 9530 08 t.n.v. Stichting Micro-Care Nepal [1] 

Micro-Care Nepal wordt ondersteund door een netwerk van sponsoren, donateurs en vrijwilligers in zowel Nederland als Nepal.

 

3. Donateursbeleid

 

De stichting werkt met zowel vrijwilligers als donateurs. Beide partijen zijn hard nodig. Het doen van een donatie kan opt wee manieren: via een eenmalige schenkingen of door periodieke schenkingen. De voorkeur heeft uiteraard periodieke schenkingen, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks. Zo zijn we verzekerd van een stabiel inkomen en daarmee een zekere continuïteit van de projecten. Een periodieke donateur heeft als voordeel dat voor periodieke giften geen aftrekdrempel geldt.

ANBI

Om de donateurs tegemoet te komen en de schenkingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken heeft Stichting Micro-care Nepal een ANBI (algemeen nut beogende instellingsstatus) aangevraagd.

Donateurs kunnen, indien de ANBI-status is goedgekeurd, hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meer informatie over giften is terug te vinden op de website van de Belastingdienst Goede Doelen.

 

De Stichting kiest er bewust voor om geen CBF-keurmerk aan te vragen. Dit in verband met de hoge kosten die dit keurmerk met zich meebrengt. Door volledige openheid te geven over de financiën van de Stichting, vindt het bestuur een extra keurmerk vooralsnog niet opwegen tegen de bijbehorende kosten.

Het beheer van de donaties

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. In een Jaarverslag zullen alle donaties en giften worden gepresenteerd en verantwoord. Micro-Care Nepal beoogt een 100% algemeen belang. Vrijwilligers worden niet uitbetaald en betalen zelf hun eigen onkosten.
 

 

4. Financieel beleid


Om de doelen van stichting Micro-Care Nepal te realiseren is geld nodig. De bijdragen van donateurs vormen het belangrijkste deel van ons inkomen. Om andere donaties te realiseren organiseren we in samenwerking met vrijwilligers inzamelingsacties en doen we aan actieve sponsorwerving.

Onze belangrijkste uitgaven zijn:

-        Directe kosten

-        Lokale kosten

 

•      Directe kosten

-        Directe (echte kosten) kosten o.a.: voorlichtingsmateriaal (brochures, folders,
         website, zaalhuur en sociale media).

Lokale kosten:

-        Projectkosten zoals de aanschaf van kleding voor de bevolking, rechtstreekse
         donaties aan hulpbehoevenden, bouw van kassen, etc.

Kosten op locatie zoals de huur van lokale dragers en gidsen en lokaal vervoer om geïsoleerde gebieden te bereiken. Hoewel we dit specificeren als kosten, zien we dit eigenlijk eerder als plaatselijke ondersteuning van de lokale economie. Het streven is daarom ook om de inkomsten zoveel mogelijk in Nepal te besteden. In Kathmandu zijn bijvoorbeeld kleding, pennen schriften zeer goedkoop. Veel goedkoper dan in Nederland. Om deze goederen vervolgens op de beoogde locatie te krijgen worden weer lokale dragers ingehuurd.

Inkoopkosten: schaarse goederen worden in Nederland ingekocht (of verzameld) en vervoerd binnen de eigen toegestane bagagelimiet.

-        Aangezien het transport naar Nepal zeer prijzig is, zijn er wanneer mogelijk
         periodieke samenwerkingsverbanden met transportbedrijven en vliegtuig-
         maatschappijen om ook grotere hoeveelheden hulpgoederen richting Nepal op te
         zetten. Zo proberen we om deze hulpgoederen gratis of tegen sterk gereduceerd
         tarief naar Nepal te vervoeren.

Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting op vrijwillige basis. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Onkostenvergoedingen kunnen van toepassing zijn voor bestuursleden en lokale Nepalese vrijwilligers. Dit is afhankelijk van de projecten en gestelde doelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor lokaal vervoer en verblijf. Dragers en andere lokale noodzakelijke dienstverleners ontvangen een vergoeding volgens de plaatselijke norm. De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft er naar alle inkomsten efficiënt te besteden opdat het zo effectief mogelijk bij hulpbehoevenden aldaar kan worden ingezet.
 

Besteding

De Stichting verplicht zichzelf een goede administratie te voeren. Uit deze administratie blijkt welke bedragen aan kosten en vergoedingen worden betaald en welke bedragen aan inkomsten zijn binnengekomen. Wij benadrukken dat de bestuurders en leden van de stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen géén beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte noodzakelijke kosten. De ontvangen gelden worden volledig ingezet ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting.

Aan het einde van het boekjaar wordt de balans opgemaakt door de penningmeester. Bedragen worden verantwoord in het jaarverslag. Hierin is opgenomen aan welke projecten en middelen de ontvangen gelden zijn besteed.

 

Mocht de stichting ophouden te bestaan of lukt het niet de inkomsten op een doelmatige manier te besteden dan zal het liquidatiesaldo worden geschonken aan een stichting met eenzelfde doelstelling of worden overgedragen aan de verantwoordelijken van onze projecten in Nepal.

Beloningsbeleid

Stichting Micro-Care Nepal is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde medewerkers. Micro-Care Nepal doet geen beloningen aan de bestuurders. Dit betekent dat de inkomsten uit donaties en dergelijke geheel ten goede komen aan het realiseren van de doelstelling. De stichting mag een vergoeding voor gemaakte onkosten uitkeren.

 

5. Communicatiebeleid

Algemeen

Het bestuur vergadert, indien nodig, doch minstens één keer per jaar voor het vaststellen van de financiële jaarstukken. Daarnaast is er regelmatig overleg waarin we nieuwe plannen en strategieën bespreken en bepalen welke acties als eerst opgepakt en uitgevoerd gaan worden.


De werkzaamheden van het bestuur bestaan o.a. uit:

-        Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsoren, 
         samenwerkingspartners, fondsen e.d.)

-        Werkzaamheden van de raad van advies zijn vooral het meedenken over het
          zorgvuldig en efficiënt gebruiken van de verworven gelden.

Communicatiemiddelen

Verantwoording en communicatie richting de leden, donateurs en alle geïnteresseerden vindt hoofdzakelijk plaats via de website van de stichting. www.microcarenepal.org, via Facebook en via andere Sociale Media en lezingen.

 


6. Partnerorganisaties

 

Micro-Care Nepal werk samen met enkele partnerorganisaties maar ook met partijen die graag willen ondersteunen. Met sponsoren heeft Micro-Care een (mondelinge) zakelijke overeenkomst gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) financieel en/of materieel ondersteunt en Micro-Care Nepal een derde de kans biedt zijn haar bedrijf te promoten.

 

Tegelijkertijd zijn er ook samenwerkingsverbanden waarbij samengewerkt wordt met partnerorganisaties met een gelijksoortige doelstelling. Lezingen, promoties en acties kunnen samen worden uitgevoerd teneinde een gezamenlijke doelstelling te realiseren.

 

Vrienden van Micro-Care Nepal

Micro-Care Nepal kent "Vrienden van Micro-Care Nepal" dit zijn voornamelijk de vaste donateurs die periodiek steunen Zij worden jaarlijks beloond met een kalender, ansichtkaarten en of gratis toegang tot de lezingen. Op het moment van schrijven zijn dit bijvoorbeeld:

-      Stichting Elviras Children's Home Nepal

-      Pim Horvers Photography

-      RamsesBier

-      Oerspronkelijk (Marjolijn Jansen)

 

/* FACEBOOK */